30.6.16

Analisis Soalan Rumusan Nov 2001 - Jun 2016


SPM
ISU
SKOP SOALAN
(ASPEK 1 = ISI TERSURAT
ASPEK 2 = ISI TERSIRAT)
Nov 2001
Kerjaya : penulis
Tanggungjawab penulis
Jun
 2002
IKS
Peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara
Nov 2002
ICT
Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan
Jun  2003
Moral
Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat.
Nov 2003
Pelabelan makanan
Kepentingan pelabelan makanan
Jun  2004
Perubatan
Masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan  awam di Malaysia.
Nov 2004
Pesakit kronik
Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya.
Jun  2005
Kesihatan : pengurusan tekanan
Cara-cara mengurus tekanan dan kepentingan pengurusan tekanan kepada individu
Nov 2005
Kejiranan
Faedah-faedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan
Jun  2006
Kerja berpasukan
Kelebihan kerja berpasukan dan cara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan.
Nov 2006
Budi bahasa
Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
Jun
 2007
Terumbu karang
Kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaannya
Nov 2007
Disiplin murid
Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara.
Jun
 2008
Amalan membaca
Faedah membaca dan cara-cara menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat.  
Nov 2008
Penerokaan angkasa lepas
Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas  dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas
Jun  2009
Kesihatan : keracunan makanan
Punca-punca  keracunan makanan dan kesan-kesan keracunan makanan
Nov 2009
Kesihatan : tidur
Kepentingan  tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur
Jun   2010
Pemanasan global
Kesan pemanasan global dan sebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini
Nov 2010
Kesihatan : coklat
Kebaikan makan coklat dan cara-cara memajukan industri coklat
Jun  2011
Kesihatan : berpeluh
Kepentingan berpeluh kepada manusia dan cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeluarkan peluh
Nov  2011
Bahasa kebangsaan
Kepentingan bahasa kebangsaan dan masalah-masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan
Jun  2012
Psikologi : perundingan
Ciri-ciri perunding yang berkesan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran berunding
Nov  2012
Pelancongan kesihatan
Faktor-faktor pemilihan Malaysia  sebagai destinasi pelancongan kesihatan dan faedah-faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara kita
Jun 2013
Kesihatan : cendawan
Khasiat cendawan terhadap kesihatan manusia dan usaha-usaha memajukan perusahaan cendawan
Nov 2013
Hutan bandar
Kepentingan hutan bandar dan cara-cara mengekalkan hutan bandar
Jun 2014
Kesihatan : obesiti
Faktor-faktor obesiti dan kepentingan mengawal berat badan
Nov 2014
Psikologi : kaunseling
Peranan kaunselor dan langkah menggalakkan          murid mendapatkan khidmat kaunselor
Jun  2015
Warga tua
Cara-cara menjalani kehidupan berkualiti pada hari tua dan sebab-sebab warga tua perlu dihargai
Nov 2015
Bekalan air
Punca-punca berkurangnya bekalan air bersih dan cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat dalam penggunaan air
Jun 2016
Telefon pintar
Kesan-kesan penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid dan peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak

Petikan Prosa Tradisional

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudi­an jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

    Adapun segala orang Siam yang kembali itu, telah ia sampai ke benua Siam, maka Awi Dicu pun masuk menghadap Paduka Bubunnya. Maka Paduka Bubunnya pun terlalu marah; maka ia sendiri hendak pergi menyerang Melaka itu. Maka ada seorang anak Paduka Bubunnya, Cau Pandan namanya. Maka ialah bercakap Ke Bawah Duli Paduka Bubunnya hendak menyerang Melaka, sembahnya “Duli Pra Cau, lengkapi patik, patiklah mengalahkan Melaka itu.”
    Maka Paduka Bubunnya pun terlalu suka mendengar sembah Cau Pandan itu. Maka baginda pun menyuruh berlengkap kepada Pra Kelong delapan ratus sum, lain perahu kecil-kecil tiada terbilang lagi, sekadar menantikan musim juga lagi.
    Maka kedengaranlah ke Melaka, Cau Pandan, anak Bubunnya, akan dititahkan menyerang Melaka. Maka ada seorang hamba Allah diam di Melaka, bangsanya Arab, Sidi Arab namanya disebut orang. Maka tuan itu sentiasa bermain panah lasykar, seperti dewal orang berzikir. Barang ke mana tuan itu pergi, panah itu dibawanya. Maka tatkala itu Tuan Sidi Arab itu pun ada menghadap Sultan Muzaffar Syah. Telah tuan itu mendengar khabar Cau Pandan akan datang ke Melaka itu, maka tuan itu pun berdiri di hadapan baginda. Maka dihalakannya panahnya itu ke benua Siam. Maka kata Tuan Sidi Arab, sambil menarik panahnya itu, “Mati engkau, Cau Pandan.”
    Maka Sultan Muzaffar Syah pun tersenyum; maka titah baginda pada Tuan Sidi Arab itu, ”Jika sungguh mati Cau Pandan, sungguhlah tuan keramat.”

(Dipetik daripada 'Burung Terbang Dipipiskan Lada' dalam antologi Sejadah Rindu)

i) Nyatakan maksud sekadar menantikan musim dalam petikan di atas. [2 markah]

ii) Apakah tindakan Tuan Sidi Arab apabila mengetahui berita kedatangan Cau Pandan ke Melaka?   [3 markah]

iii) Pada pendapat anda, mengapakah peperangan antara negara mesti dielakkan? [3 markah]

2.6.16

Petikan Prosa Tradisional


Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

      Maka ada seorang anak Seri Bija Diraja, Tun Umar namanya, terlalu berani, kelakuannya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh Bendahara Paduka Raja suluh perahu Siam itu. Maka Tun Umar pun pergilah dengan sebuah perahunya olang-oleng. Telah bertemu dengan perahu Siam yang banyak itu, maka dilanggarnya sekali, dua tiga buah perahu Siam alah, lalu ia terus ke sebelah; maka ia berbalik, dilanggarnya pula yang lain, itu pun dua tiga buah perahu Siam alah. Maka Tun Umar pun kembalilah. Maka orang Siam terlalu hairan melihat kelakuan Tun Umar itu. Telah hari malam, maka Awi Dicu pun datanglah. Maka oleh Bendahara Paduka Raja segala pohon kayu bakau dan nyirih dan tumpu api-api itu sekaliannya disuruhnya tambati puntung api. Telah dipandang oleh orang Siam api tiada terbilang lagi banyaknya, maka kata hulubalang Siam, “Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tiada terbilang lagi. Jikalau ia datang apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita."

      Maka kata Awi Dicu, “Benarlah seperti kata kamu itu; marilah kita kembali sementara belum siang ini."

     Maka segala orang Siam pun kembalilah.

     Adapun perigi di Batu Pahat itu, orang Siamlah membuat dia. Maka diikut oleh Bendahara Paduka Raja sampai ke Singapura. Maka bendahara pun kembali ke Melaka menghadap Sultan Muzafar Syah. Maka segala perihal ehwal itu sekaliannya dipersembahkan oleh bendahara Ke Bawah Duli Sultan. Maka baginda pun terlalu suka; maka baginda pun memberi persalinan akan Bendahara Paduka Raja daripada pakaian yang mulia-mulia, dengan segala hulubalang yang pergi bersama-sama itu semuanya dianugerahi baginda persalinan masing-masing pada kadarnya.

              (Dipetik daripada 'Hikayat Burung Terbang Dipipiskan Lada' daiam antologi Sejadah Rindu)

(i) Bagaimanakah Sultan Muzafar Syah menghargai jasa angkatan perang Bendahara
Paduka Raja yang berjaya mempertahankan Melaka daripada serangan Siam? [2 markah]

(ii) Dalam menghadapi serangan tentera Siam, Bendahara Paduka Raja telah mengatur beberapa strategi untuk memastikan kemenangan Melaka.
Nyatakan strategi-strategi tersebut. [3 markah]

(iii) Terdapat pelbagai cara untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Pada pendapat anda, apakah cara-cara untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh? [3 markah]

4.5.16

Petikan Prosa Tradisional

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudi­an jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

      Hatta, maka pada sekali peristiwa Seri Nara Diraja duduk di balai, dihadap orang banyak. Maka Tun Nina Madi pun lalu, disuruh naik duduk dekat, lalu diribanya oleh Seri Nara Diraja. Maka kata Seri Nara Diraja pada segala orang yang duduk itu, “Tahukah tuan hamba sekalian bahawa ia ini anak hamba?”
     Maka sembah segala orang banyak itu, “Sahaya semua tahu juga; oleh tuanku tiada mengaku, sahaya semua takut mengatakan dia anak tuanku.”
     Maka Seri Nara Diraja pun tersenyum. Maka Tun Nina Madi digelar oleh Sultan Muzaffar Syah Tun Bijaya Maha Menteri. Setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja dua orang itu menjadi orang besar, maka anak Melayu pun berbelah, setengah pada Paduka Raja, setengah pada Seri Nara Diraja, kerana kedua-duanya sama orang berasal. Maka Seri Nara Diraja tidak muafakat dengan Paduka Raja, senantiasa beringgit juga; beberapa kali lain Paduka Raja kedapatan dengan Paduka Raja dalam kampung Seri Nara Diraja. Maka Sultan Muzaffar Syah pun tahu akan perihal itu maka terlalulah dukacita baginda melihat kelakuan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja itu. Maka fikir di dalam hati baginda, “Jikalau demikian binasalah negeri ini, kerana orang besarnya tidak muafakat sama orang besar.”
     Hatta, maka baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja. Maka baginda pun menyuruh memanggil Seri Nara Diraja; maka dia pun hadirlah. Maka titah Sultan Muzaffar Syah, “Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?”
     Maka sembahnya, “Jikalau ada kurnia Duli Yang Dipertuan, baiklah, tuanku.”
     Maka titah baginda, “Mahukah Seri Nara Diraja akan Tun Bulan, anak Orang Kaya Hitam?”
     Maka sembahnya, “Mohon patik tuanku.”
     Maka titah baginda, “Mahukah akan Tun Rakna Sandari, saudara Paduka Raja itu?”
     Maka sembahnya, “Mohon patik tuanku.”
(Dipetik daripada prosa tradisional ‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’)

i.    Berikan maksud sahaya semua takut mengatakan. [2 markah]

ii.   Apakah reaksi Sultan apabila baginda mengetahui masalah yang berlaku antara Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja? [3 markah]

iii.  Pada pendapat anda, apakah akibatnya jika perpecahan dalam kalangan pembesar tidak dibendung dengan segera? [3 markah]

2.5.16

Latihan Cerpen - Cinta Ahmad Mutawakkil


Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

      Usai solat maghrib – ketika Imam Ngah Deraman sedang berdoa, dengan tubuh dipaling ke kanan menghadap Penghulu Ibrahim Sigap, dan kami para makmum pula, sepatah demi sepatah,  mengaminkan setiap baris kalimah – di pintu surau, terdengar suara orang memberi salam. Perlahan dan sangat rengsa bunyinya.
     Sambil berdoa, Imam Ngah Deraman berpaling – disusuli Penghulu Ibrahim Sigap. Melihat saja, mata kedua-duanya tiba-tiba terjegil, dan nampak sangat terperanjat. Dengan telapak tangan yang masih menadah doa, kami segera menoleh.
     Dek pelita ayan yang tergantung pada alang beranda sangat terang cahayanya, maka susuk tubuh dan wajah lelaki yang tersepuk di muka pintu segera kami kenal akan gerangannya.
     Dialah Ahmad Mutawakkil. Wajahnya berkerut-kerut; kedua-dua matanya terpejam. Kemeja putih ala-ala peon British dipenuhi darah, manakala seluar kelabunya dipenuhi kotoran. Malah, calitan lumpur dan sisa-sisa daun kering turut melekat pada muka dan rambutnya. Meskipun doa oleh Imam Ngah Deraman sudah berakhir, kami masih keras membatu dek tenggelam punca.
     Ahmad Mutawakkil dalam keadaan terhuyung-hayang, bangun perlahan-lahan. Sebelah tangannya memaut tiang pintu, manakala sebelah lagi terkulai. Waktu itu, kami sedar – perkara yang ditakuti belakangan ini, benar-benar terjadi. Anak tunggal arwah Wak Sadir yang selama ini disanjung laksana lampu ayan yang menerangi kampung, kini di ambang maut.

                           (Dipetik daripada cerpen ‘Cinta Ahmad Mutawakkil’ dalam antologi Sejadah Rindu)

(i)    Apakah reaksi Imam Ngah Deraman apabila melihat kehadiran lelaki yang memberikan salam di pintu surau? [2 markah]

(ii)    Andaikan situasi cemas dalam petikan di atas berlaku pada hari ini. Pada pendapat anda, apakah tindakan yang patut dilakukan apabila berhadapan dengan situasi tersebut?
Nyatakan tiga tindakan. [3 markah]

(iii)   Jelaskan satu nilai murni dalam petikan cerpen di atas dan satu nilai murni yang terdapat dalam keseluruhan cerpen. [4 markah]