8.11.07

Membina ayat (i)

Latihan 1
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) saksi
(ii) disaksikan
(iii) kesaksian
(iv) musnah
(v) dimusnahkan
(vi) kemusnahan