27.9.11

Latihan Puisi Tradisional - Gurindam 12 Fasal yang Keenam

Baca gurindam di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Gurindam 12 Fasal yang Keenam

Cahari olehmu akan sahabat,
Yang boleh dijadikan ubat.

Cahari olehmu akan guru,
Yang boleh tahukan setiap seteru.

Cahari olehmu akan isteri,
Yang boleh menyerahkan diri.

Cahari olehmu akan kawan,
Pilih segala orang setiawan.

(Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Berikan maksud rangkap yang pertama. [3 markah]

(ii) Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang sesuai bagi seseorang murid untuk menghargai jasa gurunya? [3 markah]

(iii) Nyatakan tiga persoalan dalam puisi di atas. [3 markah]