8.4.16

Petikan Prosa Tradisional

2(c) Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudi­an jawab soalan-soalan yang  
       berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

      Maka ada seorang anak Seri Bija Diraja, Tun Umar namanya, terlalu berani, kelakuannya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh Bendahara Paduka Raja suluh perahu Siam itu. Maka Tun Umar pun pergilah dengan sebuah perahunya olang-oleng. Telah bertemu dengan perahu Siam yang banyak itu, maka dilanggarnya sekali, dua tiga buah perahu Siam alah, lalu ia terus ke sebelah, maka ia berbalik, dilanggarnya pula yang lain, itupun dua tiga buah perahu Siam alah. Maka Tun Umar pun kembalilah. Maka orang Siam terlalu hairan melihat kelakuan Tun Umar itu. Telah hari malam maka Awi Dicu pun datanglah. Maka oleh Bendahara Paduka Raja, segala pohon kayu bakau dan nyarih dan tumpu api-api itu sekaliannya disuruhnya tambati puntung api. Telah dipandang oleh orang Siam itu api tiada terbilang lagi banyaknya, maka kata hulubalang Siam, "Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tiada terbilang lagi. Jikalau ia datang, apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita."

       Maka kata Awi Dicu, "Benarlah seperti kata kamu itu; marilah kita kembali sebelum hari siang ini."

     Maka segala orang Siam pun kembalilah.

(Dipetik daripada prosa tradisional ‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’ dalam Antologi Sejadah Rindu)

i.   Apakah yang dimaksudkan dengan kelakuannya gila-gila bahasa? [2 markah]

ii.  Tun Umar ialah seorang pemuda yang berani.
     Buktikan. [3 markah]

iii.  Pada pendapat anda, bagaimanakah peperangan antara dua buah negara dapat dielakkan?           
       [3 markah]