4.5.16

Petikan Prosa Tradisional

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudi­an jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

      Hatta, maka pada sekali peristiwa Seri Nara Diraja duduk di balai, dihadap orang banyak. Maka Tun Nina Madi pun lalu, disuruh naik duduk dekat, lalu diribanya oleh Seri Nara Diraja. Maka kata Seri Nara Diraja pada segala orang yang duduk itu, “Tahukah tuan hamba sekalian bahawa ia ini anak hamba?”
     Maka sembah segala orang banyak itu, “Sahaya semua tahu juga; oleh tuanku tiada mengaku, sahaya semua takut mengatakan dia anak tuanku.”
     Maka Seri Nara Diraja pun tersenyum. Maka Tun Nina Madi digelar oleh Sultan Muzaffar Syah Tun Bijaya Maha Menteri. Setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja dua orang itu menjadi orang besar, maka anak Melayu pun berbelah, setengah pada Paduka Raja, setengah pada Seri Nara Diraja, kerana kedua-duanya sama orang berasal. Maka Seri Nara Diraja tidak muafakat dengan Paduka Raja, senantiasa beringgit juga; beberapa kali lain Paduka Raja kedapatan dengan Paduka Raja dalam kampung Seri Nara Diraja. Maka Sultan Muzaffar Syah pun tahu akan perihal itu maka terlalulah dukacita baginda melihat kelakuan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja itu. Maka fikir di dalam hati baginda, “Jikalau demikian binasalah negeri ini, kerana orang besarnya tidak muafakat sama orang besar.”
     Hatta, maka baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja. Maka baginda pun menyuruh memanggil Seri Nara Diraja; maka dia pun hadirlah. Maka titah Sultan Muzaffar Syah, “Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?”
     Maka sembahnya, “Jikalau ada kurnia Duli Yang Dipertuan, baiklah, tuanku.”
     Maka titah baginda, “Mahukah Seri Nara Diraja akan Tun Bulan, anak Orang Kaya Hitam?”
     Maka sembahnya, “Mohon patik tuanku.”
     Maka titah baginda, “Mahukah akan Tun Rakna Sandari, saudara Paduka Raja itu?”
     Maka sembahnya, “Mohon patik tuanku.”
(Dipetik daripada prosa tradisional ‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’)

i.    Berikan maksud sahaya semua takut mengatakan. [2 markah]

ii.   Apakah reaksi Sultan apabila baginda mengetahui masalah yang berlaku antara Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja? [3 markah]

iii.  Pada pendapat anda, apakah akibatnya jika perpecahan dalam kalangan pembesar tidak dibendung dengan segera? [3 markah]