30.6.16

Petikan Prosa Tradisional

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudi­an jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

    Adapun segala orang Siam yang kembali itu, telah ia sampai ke benua Siam, maka Awi Dicu pun masuk menghadap Paduka Bubunnya. Maka Paduka Bubunnya pun terlalu marah; maka ia sendiri hendak pergi menyerang Melaka itu. Maka ada seorang anak Paduka Bubunnya, Cau Pandan namanya. Maka ialah bercakap Ke Bawah Duli Paduka Bubunnya hendak menyerang Melaka, sembahnya “Duli Pra Cau, lengkapi patik, patiklah mengalahkan Melaka itu.”
    Maka Paduka Bubunnya pun terlalu suka mendengar sembah Cau Pandan itu. Maka baginda pun menyuruh berlengkap kepada Pra Kelong delapan ratus sum, lain perahu kecil-kecil tiada terbilang lagi, sekadar menantikan musim juga lagi.
    Maka kedengaranlah ke Melaka, Cau Pandan, anak Bubunnya, akan dititahkan menyerang Melaka. Maka ada seorang hamba Allah diam di Melaka, bangsanya Arab, Sidi Arab namanya disebut orang. Maka tuan itu sentiasa bermain panah lasykar, seperti dewal orang berzikir. Barang ke mana tuan itu pergi, panah itu dibawanya. Maka tatkala itu Tuan Sidi Arab itu pun ada menghadap Sultan Muzaffar Syah. Telah tuan itu mendengar khabar Cau Pandan akan datang ke Melaka itu, maka tuan itu pun berdiri di hadapan baginda. Maka dihalakannya panahnya itu ke benua Siam. Maka kata Tuan Sidi Arab, sambil menarik panahnya itu, “Mati engkau, Cau Pandan.”
    Maka Sultan Muzaffar Syah pun tersenyum; maka titah baginda pada Tuan Sidi Arab itu, ”Jika sungguh mati Cau Pandan, sungguhlah tuan keramat.”

(Dipetik daripada 'Burung Terbang Dipipiskan Lada' dalam antologi Sejadah Rindu)

i) Nyatakan maksud sekadar menantikan musim dalam petikan di atas. [2 markah]

ii) Apakah tindakan Tuan Sidi Arab apabila mengetahui berita kedatangan Cau Pandan ke Melaka?   [3 markah]

iii) Pada pendapat anda, mengapakah peperangan antara negara mesti dielakkan? [3 markah]