29.10.18

Latihan - Prosa tradisional

Soalan 2(c) – Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Hatta beberapa hari maka segala orang kaya-kaya dan saudagar itu pun habis kecurian; syahadan semuanya datang menghadap raja. Maka raja pun tiada terkata-kata lagi. Maka sembah Laksamana, "Pada firasat patik, pada malam itu datang pula penjurit itu ke istana kita ini."

    Maka titah raja, ”Apa bicara kita supaya penjurit itu tiada beroleh masuk ke istana ini?"

   Maka sembah Laksamana, "Daulat tuanku, ada suatu perbuatan; hikmat itu daripada penjurit yang tahu patik peroleh."

   Maka titah baginda, "Segeralah perbuat, kekasihku Laksamana, hikmat itu."

   Maka sembah Laksamana, "Ya tuanku, pada malam ini Iepaskanlah patik pergi berkawal, tiada jauh."

   Maka baginda bertitah, "Baiklah.”

   Maka Laksamana pun menyuruh membawa segala senjata yang banyak-banyak itu, Iembing dan tombak dan kayu. Maka diatur oleh Laksamana berkeliling istana itu. Maka dibubuhnya suatu hikmat, radak-meradak dan tetak menetak sama sendirinya dan kayu itu pun palu-memalu, terlalu gemuruh bunyinya.

   Maka hari pun malamlah. Maka Laksamana pun memakai serba hitam lalu berjalan. Maka Kertala Sari pun masuklah. Maka dilihat oleh Laksamana seorang penjurit; maka Laksamana pun berselindung pada suatu tempat. Maka Kertala Sari pun menyimpang pada tempat yang lain masuk mencuri.

                                                                                     Dipetik daripada' Kepimpinan Melalui Teladan'

(i)    Berikan maksud pada firasat patik. [2 markah]

(ii)   Apakah tindakan Laksamana untuk menghalang Kertala Sari daripada memasuki istana? [3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, apakah kesan wujudnya keamanan di dalam negara? [3 markah]

Contoh jawapan:

(i)    Maksud rangkai kata itu ialah berdasarkan pendapat Laksamana.

(ii)   Untuk menghalang Kertala Sari daripada memasuki istana, Laksamana telah mengumpul sebanyak mungkin senjata seperti lembing, tombak dan kayu. Seterusnya, dia telah mengatur semua senjata itu di sekeliling istana. Laksamana juga membacakan jampi yang membuatkan senjata-senjata tersebut berlaga sesama  sendiri.

(iii)  Pada pendapat saya, keamanan yang wujud di dalam negara akan memantapkan kestabilan politik. Selain itu, pembangunan ekonomi akan bertambah maju. Di samping itu, taraf hidup rakyat akan meningkat. Keadaan tersebut juga akan menaikkan imej negara.